INDEX | Foreword | Editorial | About Wah Yan
THE SHIELD > Mosaic
  名實
文︰鄧羽騰

循 名 而 責 實 , 前 修 所 教 , 以 不 相 符 者 , 欺 也 。 然 則 名 其 何 名 , 實 其 何 實 , 良 足 觀 也 。 若 名 生 於 科 舉 , 而 實 愧 乎 通 人 , 此 何 名 哉 。 華 仁 數 十 年 基 業 , 傳 以 德 , 授 以 學 , 啟 其 思 , 成 其 人 , 有 致 乎 朝 , 有 用 乎 野 , 此 其 所 以 名 也 。 立 名 於 實 , 有 不 戚 戚 而 俟 於 人 者 也 。 餘 所 謂 名 者 , 泰 半 市 之 而 已 矣 。

今 之 人 薄 , 惟 名 是 尚 , 以 獎 盃 盈 櫃 , 學 界 稱 雄 者 優 , 而 莫 知 溫 厚 之 教 矣 。 非 不 爭 也 。 非 惟 爭 耳 。 可 吶 喊 而 不 可 座 談 , 問 範 圍 而 不 問 學 統 者 , 其 名 必 高 , 擅 市 也 ; 實 , 則 可 哀 矣 。

羽 騰 謹 識 。


Acknowledgements - Contact us - Download - Credits - Volume 46
mywyk - Academics - Administration - Documents - Notice - Students' Association

Copyright 2001 Wah Yan College, Kowloon. All rights reserved.